заочний міжнародний конкурс «Традиції народів України, Болгарії і Молдови щодо раціонального використання та збереження лісів і лісових ресурсів»


Положення про заочний міжнародний конкурс «Традиції народів України, Болгарії і Молдови щодо раціонального використання та збереження лісів і лісових ресурсів»

Природні ресурси життєво необхідні для економічного і соціального розвитку людства, вони є надбанням надзвичайної цінності, багатством теперішніх і прийдешніх поколінь.

Ліс — унікальна екологічна система, від якої значною мірою залежить стан довкілля. У біосфері ліс виконує виняткові функції: поглинає вуглекислий газ - постачає кисень, сприяє збільшенню запасів підземних вод - зберігає вологу атмосферних опадів. Зменшуючи поверхневий стік, ліси уповільнюють водну і вітрову ерозію ґрунтів. Впливають як на мікроклімат, так і на клімат усієї планети. Вирубування лісів призводить до виникнення пустель на значних територіях.

Ліси акумулюють велику кількість органічної речовини планети, яка використовується людиною як для особистих потреб, так і для відновлення зникаючих у процесі її господарської діяльності компонентів біосфери. Важливе значення належить їх санітарно-гігієнічним функціям, які забезпечують створення екологічно сприятливого середовища для людини. Ліс - це ефективний засіб охорони навколишнього середовища від техногенного, зокрема радіоактивного забруднення. Захищає він і від шуму, є джерелом сировини для деревообробної, меблевої, целюлозно-паперової та інших галузей промисловості.
Ліс — відновлювальний природний ресурс, саморегулююча екосистема, яка може існувати без втручання людини за умови правильного ведення господарства. Важливого значення набуває в цьому випадку бережливе ставлення до лісів.

Користування лісовими ресурсами має дуже давні традиції. З правіків народи із глибокою повагою ставилися до лісів завжди. Звичаї і традиції народів, що споконвіку населяють територію України, Болгарії і Молдови, можуть стати у пригоді молоді з метою запозичення та свідомого використання у подальшому.
Інформування суспільства про необхідність збереження лісів, ощадливе користування лісовими ресурсами та ставлення до цього наших предків - суть збереження життя на нашій планеті в цілому. Отже, підвищення екологічної обізнаності підлітків та молоді через вивчення народних традицій і звичаїв у цій сфері сприятиме не тільки розвитку свідомості, а й спонукатиме до творчої соціально активної діяльності щодо вирішення проблем охорони навколишнього середовища.
За основу у формуванні нових засад співіснування Людини і Природи теперішні покоління мають узяти досвід предків, які зберегли природу і не зашкодили їй!
У 2018-2019 н.р. заочний міжнародний конкурс «Традиції народів України, Болгарії і Молдови щодо раціонального використання та збереження лісів та лісових ресурсів» буде спрямований на формування свідомого, шанобливого ставлення до лісів, їх охорони та раціонального використання.
Організаторами конкурсу виступають Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, громадська організація «Екологічний клуб «Еремурус-Україна», Національний природний парк «Голосіївський» за підтримки Бюро з питань екології Української греко-католицької церкви.
ІІ. Мета та завдання конкурсу

Мета конкурсу: пропаганда ідей сталого розвитку з опорою на краєзнавчі звичаї і традиції щодо використання і збереження лісів та лісових ресурсів народами, що населяли територію означених країн.

Завдання конкурсу: 1. Проведення активної пошукової діяльності з дослідження та пропаганди дбайливого ставлення до користування лісами і збереження лісових ресурсів у традиціях народів України, Болгарії, Молдови та Білорусі.

2. Підвищення інформаційної обізнаності учасників пошукового процесу в сфері ефективного та економного використання лісів під час ведення господарчої діяльності або промислового виробництва, використання їх з метою відпочинку, оздоровлення, культури охорони та відновлення.

3. Підтримка творчості школярів, спрямованої на вивчення історичних традицій, краєзнавства, пошук та аналіз технологій або практик лісорозведення, фітомеліорації, використання деревної та недеревної продукції лісів, ведення промислів. Користування лісами у побутовій, обрядовій сферах діяльності населення, що відбиваються в народних традиціях і звичаях, які історично склалися у різних куточках наших країн.

ІІІ. Умови конкурсу

До участі в Конкурсі запрошуються учні 7-11(12) класів закладів загальної середньої освіти, вихованці закладів професійно-технічної і позашкільної освіти віком від 12 до 18 років включно, які проживають в Україні / Болгарії /Молдові / Білорусі/ та представники їх діаспор в інших країнах.
На конкурс приймаються роботи, виконані однією особою або групою осіб.

Відповідно до умов визначені наступні вікові категорії учасників:
1) учні 7-9 класів закладів загальної середньої освіти і вихованці закладів позашкільної освіти (діти 12-14 років);
2) учні 10-11(12)класів закладів загальної середньої освіти і вихованці закладів професійно-технічної і позашкільної освіти (діти 15-18 років).

ІV. Номінації Роботи розглядаються за такими номінаціями:

1. Традиційні форми сталого використання лісових ресурсів (Використання деревної та недеревної продукції лісів, наприклад: деревообробка, побут, будівництво, суднобудування, оздоровлення, збирання ягід та лісових трав, бортництво тощо. Наслідки, що виникли при порушенні використання лісових ресурсів).

2. Традиції відновлення або створення лісів (природнього, штучного). (Створення розсадників, лісосмуг, акліматизація нових деревних порід, тварин тощо).

3. Обряди і свята, повір'я, пов'язані з лісом та лісовими ресурсами: легенди, прислів’я, приказки, народні перекази і вислови про ліс, діяльність людей щодо лісів збереження та поліпшення їх родючості. Проекти 1-2 номінацій мають містити теоретичні відомості із застосування рішень, технологій, конструкцій щодо використання та збереження лісових ресурсів, які застосовувалися народами України (Молдови, Болгарії, Білорусі). В них повинен бути обґрунтований практичний вжиток конструкції, теорії, рішення, оцінені практичні результати від запропонованого рішення.

Роботи номінації №3 мають містити елементи краєзнавчого пошуку та аналізу щодо збереження та передачі знань про ліси, їх використання та охорону засобами народної творчості та обрядовості.
V. Порядок проведення конкурсу

Учасники мають надати на розгляд журі пошукову чи пошуково-дослідницьку роботу обсягом до 10 сторінок (без додатків). Наявність медіа-презентації та додатків (фотографії, малюнки, ілюстрації, графіки, схеми) схвалюється.
Конкурсна робота подається в електронному вигляді.

Для учасників з України - українською мовою.
Для учасників з Республіки Молдова – румунською або українською мовою (національний етап конкурсу).
Для учасників з Болгарії - болгарською мовою (національний етап конкурсу).
Для учасників з Республіки Білорусь – білоруською мовою (національний етап конкурсу).

У випадку, якщо робота відібрана для участі у міжнародному турі, один із членів журі національного етапу, на якого відповідно покладено даний обов’язок, робить переклад на російську мову і надсилає роботу для розгляду міжнародному журі.
Вимоги до оформлення робіт: текстовий редактор Word з використанням шрифту Times New Roman, 12 кегль, інтервал 1,5 см, відступи по 2 см зверху і знизу і по 1,5 см з обох боків. Всі сторінки, крім титульної, нумеруються. На першій сторінці повторюються номінація і назва роботи (але не ім'я та інші персональні дані автора/авторів), оскільки члени журі будуть розглядати роботи анонімно.

Реєстраційна картка з відомостями про учасника та керівника заповнюється окремо.
Роботи, у яких порушені правила оформлення або відсутні зазначена адреса, дані про автора (ПІБ, вік, клас, електронна адреса для зворотного зв’язку) до розгляду журі не допускаються. Роботи направляються до 1 квітня 2019 р. на електронну пошту eremurusua@ukr.net

Матеріали, які надані пізніше цього терміну, перевищують зазначений обсяг або надані в інших форматах, а також такі, що містять понад 30% запозиченого матеріалу чи оформлені неналежним чином, до розгляду не приймаються. Ті самі умови стосуються і міжнародного етапу конкурсу.
VІ. Критерії оцінки творчих робіт учасників 1. Відповідність змісту роботи заданій темі.
2. Оригінальність.
3. Наявність елементів пошуку або дослідження.
4. Рівень складності і самостійності виконання роботи з урахуванням віку автора або авторів.
5. Акцентування на традиційності виявлених способів лісокористування, можливості їх подальшого використання. 6. Наявність посилань на джерела отриманої інформації (музейні фонди, розповіді очевидців (інтерв'ю), старі фотоматеріали, предмети побуту, задокументовані описи народних звичаїв, обрядів тощо).

VІІ. Журі конкурсу

До складу журі входять представники громадських організацій, експерти, що працюють у напрямку збереження лісових ресурсів, освіти, народознавства, краєзнавства, літератури. У коло їх обов'язків входить перевірка і оцінка робіт, підведення підсумків, визначення та оголошення переможців, їх нагородження.

VІІІ. Підведення підсумків

Підсумки Національних турів підводяться серед країн-учасниць, конкурсні роботи переможців Національних турів розглядає міжнародне журі. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами, грамотами та призами. Педагоги, чиї учні (вихованці) перемогли у Конкурсі, отримують подяки та спеціальні дипломи.
Підсумки конкурсу будуть висвітлені у засобах масової інформації, соціальних мережах та в Інтернеті на відповідних сторінках організаторів та партнерів конкурсу.

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА КОНКУРСУ

1. Назва конкурсної роботи/проекту:_______________________________________
2. Номінація, за якою виконана робота _____________________ 3. Прізвище, ім’я, по-батькові_____________________
4. Клас навчання (для учнів) _____________________
Курс навчання (для студентів_____________________)
Вік авторів для педагогів_____________________
5. Повна назва навчального закладу
6. Прізвище, ім’я, по батькові, посада та місце роботи керівника ____________________________________________________________________
7. Контактна інформація автора:
Поштова адреса з індексом____________________________________________
Вулиця:_____________________________________________________________
Будинок:___________ кв.:___________________
Місто\селище:________________________________________________________
Область:___________________________________________________________
Мобільний телефон:___________________________
Електронна пошта автора або керівника: _________
______________ 8. Перелік додатків:____________________________________________________
9. Ми погоджуємося на опублікування та використання матеріалів нашого проекту в друкованих та електронних засобах інформації організаторів конкурсу
10. Дата заповнення реєстраційної картки: __________________________
11 Прізвище, ім’я, по-батькові контактної особи ____________________

Comments are closed.